XI Sesja Rady Gminy Lubawa - 28 listopada 2019 roku (VIII Kadencja)

Rada Gminy Lubawa
Czas publikacji: 229 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 01:07:29
Liczba odtworzeń: 309
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie, stwierdzenie prawomocności i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze.
4.Złożenie ślubowania przez radnego.
5.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
6.Wolne wnioski.
7.Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
8.Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubawa na lata 2019-2025,
b)zmiany uchwały budżetowej,
c)stawek podatku od nieruchomości,
d)Programu współpracy Gminy Lubawa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020,
e)przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lubawa,
f)zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady,
g)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Przewodniczących Komisji oraz ich Zastępców,
h)rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie,
i)rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie,
j)rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej w Tuszewie,
9.Interpelacje i zapytania radnych (na piśmie zgodnie z art. 24 ust. 3-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
10.Odpowiedzi na wnioski.
11.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad