Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Powiatu Bielskiego
Czas publikacji: 184 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:41:32
Liczba odtworzeń: 312
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

09:04IOtwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
09:24II Wystąpienia zaproszonych gości.
09:26III Przyjęcie porządku obrad.
09:27IV Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu z dn. 24.10.2019 r.
09:47V Informacja Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
10:12VIOmówienie realizacji zadań w zakresie promocji powiatu bielskiego ze szczególnym uwzględnieniem kultury, turystyki i sportu
11:21VII Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
10:161.zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
10:182.udzielenia pomocy finansowej gminie Bestwina
10:193.udzielenia pomocy finansowej dla miasta Bielska-Białej
10:224.powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy
10:275.rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
10:326.zmiany uchwały Nr VI/4/36/19 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2019 r.
10:357.powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2020 roku
10:408.zaliczenia nowo wybudowanej drogi do kategorii drogi powiatowej oraz ustalenia przebiegu dróg powiatowych położonych w Czechowicach-Dziedzicach i Kaniowie
10:459.ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2020 r.
10:4810.ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego
10:5011.zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej
10:5212.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Czechowicach – Dziedzicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach–Dziedzicach
10:5313.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach–Dziedzicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Czechowicach–Dziedzicach
10:5514.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach w Powiatowym Zespole Placówek-Szkoła Mistrzostwa Sportowego Szczyrk z siedzibą w Buczkowicach imienia „Polskich Olimpijczyków”
10:5615.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 w Czechowicach–Dziedzicach w pięcioletnie Technikum nr 2 w Zespole Szkół „Silesia” w Czechowicach–Dziedzicach
10:5716.stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 w Czechowicach–Dziedzicach w pięcioletnie Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych im. Stanisława Staszica w Czechowicach–Dziedzicach
11:0017.regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bielski
11:1018.zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2019 Rady Powiatu w Bielsku-Białej Nr VI/2/14/18 z dnia 20 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami
11:1719.zmiany Uchwały Nr VI/2/15/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późniejszymi zmianami
11:2120.zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2019 roku
11:40VIII Sprawy bieżące Rady – wolne wnioski.
11:40IX Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad