XXXVI Sesja Rady w dniu środa, 15 grudnia 2021

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 285 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:44:27
Liczba odtworzeń: 325
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Uchwalenie budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok:
a) wystąpienie Burmistrza Korfantowa;
b)przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2022 r., w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Korfantów na 2022 r. oraz uchwały w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korfantów;
c)przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Finansowej i Ochrony Środowiska opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok;
d)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej;
e)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korfantów na 2022 rok.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021;
b)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
c)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
d)w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Korfantowie na 2022 rok;
e)w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Korfantowie na 2022 rok;
f)zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
g)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
h)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gruntów wsi Puszyna.
i)w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
9. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
14:4910. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad