Sesja Rady w dniu wtorek, 26 listopada 2019

Rada Gminy Tarnowo Podgórne
Czas publikacji: 610 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 04:26:08
Liczba odtworzeń: 688
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:021.Otwarcie sesji
16:022.Stwierdzenie quorum radnych
16:043.Przyjęcie porządku obrad
16:054.Przyjęcie protokołu z sesji 22.10.2019
19:205.Podjęcie uchwał w sprawie:
16:10a)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne–projekt 1
16:11b)zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt 2
16:11c)określania szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnowo Podgórne i jej jednostkom organizacyjnym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg – projekt 3
16:15d)zmiany uchwały Nr XVII/241/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 października 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leśnej i ul. Edmundowskiej w Jankowicach – projekt 4
16:18e)zmiany uchwały Nr XVII/241/2019 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 października 2019r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Szamotulskiej i Wypoczynkowej w Baranowie – projekt 5
17:57f)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Chybach pomiędzy ulicą Szamotulską a Kanałem Swadzimskim – projekt 6
18:36g)miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszary w Tarnowie Podgórnym – etap I – projekt 7
18:39h)zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 8
18:41i)zmiany Uchwały Nr XVII/273/2019 z dnia 22.X.2019r. w sprawie odstąpienia od trybu przetargowego sprzedaży nieruchomości – projekt 9
18:43j)działki o nr ewid. 73/76 w Sierosławiu – projekt 10
18:44k)kupna działki o nr ewid. 331 w Ceradzu Kościelnym – projekt 11
18:46l)kupna działki o nr ewid. 737/33 w Tarnowie Podgórnym – projekt 12
18:47m)kupna działki o nr ewid. 266/28 w Tarnowo Podgórne – projekt 13
18:49n)kupna działki o nr ewid. 196/27 w Lusowie – projekt 14
18:51o)zmiany Uchwały Nr LX/947/2018 z dnia 05.VI.2018r. w sprawie kupna działki w Tarnowie Podgórnym – projekt 15
18:52p)zezwolenia na obciążenie służebnością przesyłu – projekt 16
18:54r)wprowadzenia i ustalenia stawki opłaty targowej na rok 2020 – projekt 17
18:57s)obniżenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020 – projekt 18
19:06t)stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 – projekt 19
19:10u)stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 – projekt 20
18:20w)przyjęcia programu polityki zdrowotnej „Wsparcie rehabilitacyjne dla seniorów (osób przewlekle chorych) mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne” na lata 2020-2022 – projekt 21
19:13x)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, będących schroniskami w tym schroniskami z usługami opiekuńczymi dla osób bezdomnych – projekt 22
19:20y)ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnowo Podgórne – projekt 23
19:206.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
19:407.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.
19:498.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tarnowo Podgórne w roku szkolnym 2018/2019.
19:519.Interpelacje i zapytania radnych.
19:5110.Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji
20:2711.Wolne głosy, wnioski i informacje
20:2712.Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy Tarnowo Podgórne - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje