XXXI Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 16 grudnia 2021 r. - część 2.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 192 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 00:03:39
Liczba odtworzeń: 254
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:082.Wybór sekretarza obrad.
10:153.Ustalenie porządku obrad.
10:164.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2021 r.
10:335.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10:396.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów Gminy Nowa Wieś Wielka oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
10:497.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka.
10:558.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10:589.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028.
11:0610.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.
11:1311.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2022-2029.
11:5912.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022:
11:34a)wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,
11:37b)odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
11:41c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
11:56d)odczytanie opinii komisji stałych Rady Gminy,
11:58e)dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
11:59f)głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
12:3713.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
12:5614.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.
12:5815.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2022 r.
13:0216.Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokich napięć 110kV relacji Pakość – Nowa Wieś Wielka.
13:0617.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2030.
13:1018.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Nowa Wieś Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
13:1119.Analiza oświadczeń majątkowych za 2021 r.
13:1820.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
13:4121.Wolne wnioski.
13:4122.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 30 listopada 2021 r.
13:5023.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
13:5724.Sprawy różne.
13:5725.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad