Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 16 grudnia 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 16 grudnia 2021
Długość nagrania: 01:45:47
Liczba odtworzeń: 767
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:192.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:203.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:224.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
12:235.Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 - 2030.
12:336.Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2022 - 2034.
a)autopoprawka do projektu uchwały w sprawie WPF na lata 2022-2034,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie WPF na lata 2022-2034,
c)dyskusja nad projektem WPF na lata 2022-2034,
d)uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2022-2034.
13:207.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2022 rok:
a)autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2022 rok,
b)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o projekcie budżetu Gminy Damnica na 2022 rok,
c)opinia Komisji Budżetu i Finansów o projekcie budżetu Gminy Damnica na 2022 rok,
d)dyskusja nad projektem budżetu Gminy Damnica na 2022 rok,
e)uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2022 rok.
13:218.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Damnica na 2022 rok".
13:229.Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy.
13:2310.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:2511.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Damnica na 2022 rok.
13:3312.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2021 rok.
13:3313.Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
13:4514.Wolne wnioski i informacje.
13:4515.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad