Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 14.12.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 155 dni 4 godziny temu
Długość nagrania: 01:13:31
Liczba odtworzeń: 268
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVIII/48/2021.
4.Uchwalenie budżetu miasta Mikołowa na 2022 rok, w tym:
a)odczytanie projektu uchwały budżetowej oraz opinii RIO,
b)odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,
c)przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji oraz wniosków radnych,
d)dyskusja nad projektem budżetu,
e)podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej lata 2022–2041,
f)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2022.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok
b)zmian w budżecie na 2021 rok
c)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035
d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 r.
e)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień
f)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – dziennym domu pomocy
g)ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Mikołowa
h)ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych
i)zmiany Uchwały Nr XXV/573/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
j)nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa
k)wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
l)przekazania Wojewodzie Śląskiemu skargi Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat - Wymyślanka na działalność Rady Miejskiej Mikołowa
6.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i komisji na 2022 rok.
a)plan pracy Rady Miejskiej Mikołowa
b)plany pracy komisji RM
7.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
17:1611.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad