Sesja Rady w dniu czwartek, 28 listopada 2019

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 256 dni 8 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:39
Liczba odtworzeń: 564
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XVI Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
10:203.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum nr 2 wchodzącego w skład Samorządowego Zespołu Szkół Ogólno0kszałcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Bełchatowie. /Druk nr 1/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie nadania imienia III Liceum Ogólnokształcącemu w Bełchatowie. /Druk nr 2/
10:235.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Bełchatowa na 2020 rok./Druk nr 3/
10:396.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bełchatowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020” /Druk nr 4/
10:447.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/309/17 z dnia 25 maja 2017r. w sprawie ustalenia zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Bełchatowa./druk nr 5/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa./druk nr 8/
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną prze właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 9/
10.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych /druk nr 14/
11.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekracyjno-wypoczynkowe /Druk nr 10/
12.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne /druk nr 11/
13.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /druk nr 12/
11:4414.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej /druk nr 13/
11:5215.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /Druk nr 6/
12:0016.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w budżecie Miasta Bełchatowa na 2019 rok. /Druk nr 7/
17.Informacja z działalności Rady Miejskiej za okres od ostatniej Sesji.
a)informacja Przewodniczącego o podpisaniu protokołu z poprzedniej Sesji;
18.Informacja z działalności Prezydenta Miasta Bełchatowa i Urzędu Miasta Bełchatowa za okres od ostatniej Sesji.
19.Sprawy różne, zapytania, wolne wnioski.
12:1120.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad