Sesja Rady w dniu 14 grudnia 2021r.

Rada Miejska w Łaziskach Górnych
Czas publikacji: 15 grudnia 2021
Długość nagrania: 01:27:09
Liczba odtworzeń: 953
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:021.Otwarcie sesji zwyczajnej i stwierdzenie prawomocności obrad.
15:072.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
15:133.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta Łaziska Górne na rok 2021 uchwalonym Uchwałą Nr XXVI/265/20 z dnia 22.12.2020 r.
15:134.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/266/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2021
15:135.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych Nr XXVI/264/20 z dnia 22.12.2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.
15:216.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łaziska Górne na lata 2022-2035.
15:497.Uchwalenie budżetu Miasta Łaziska Górne na 2022 r. oraz planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2022.
15:29a)odczytanie projektu uchwały budżetowej;
15:35b)odczytanie opinii Komisji Rady Miejskiej;
15:43c)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
15:47d)przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta;
15:47e)przedstawienie propozycji zmian przez radnych; dyskusja;
15:48f)podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Łaziska Górne na rok 2022;
g)podjęcie uchwały w sprawie planu rzeczowo-finansowego zadań do realizacji w roku 2022.
15:498.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu. (dot. kwoty 52.254,00 zł)
15:509.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej. (dot. kwoty 75.000 zł).
15:5110.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania dotacji celowych z budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach zakupu i montażu przydomowych przepompowni ścieków.
15:5211.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej gminy Łaziska Górne za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
15:5312.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy użyczenia Powiatowi Mikołowskiemu nieruchomości położonej przy ulicy Leśnej 12 w Łaziskach Górnych.
15:5413.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 1596/7 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Górne, przy ulicy Św. Jana Pawła II.
15:5514.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 4775/204 położonej w Łaziskach Górnych, obręb Łaziska Średnie, przy ulicy Morcinka.
15:5615.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Łaziskach Górnych.
15:5716.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/368/18 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki na terenie Miasta Łaziska Górne.
16:1617.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.
16:1718.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia nagród Burmistrza Miasta Łaziska Górne dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe i trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
16:1819.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/372/21 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie stawek podatkowych w podatku od środków transportowych.
16:1820.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:1921.Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na I-sze półrocze 2022 r.
16:1922.Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i stałych Komisji w 2021 r.
16:2723.Interpelacje, zapytania, wolne głosy i wnioski, sprawy różne.
16:2724.Zamknięcie obrad sesji zwyczajnej.
pokaż cały porządek obrad