XXI Sesja Rady Miejskiej w Rogoźnie z dn. 27.11.2019 r. cz. 2

Rada Miejska w Rogoźnie
Czas publikacji: 179 dni temu
Długość nagrania: 06:14:51
Liczba odtworzeń: 507
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

16:151.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
16:262.Przyjęcie porządku obrad.
16:303.Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie.
16:324.Pytania Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Sołtysów do Starosty i Radnych Rady Powiatu Obornickiego oraz pytania Starosty i Radnych Rady Powiatu do Radnych Rady Miejskiej w Rogoźnie i Burmistrza Rogoźna.
16:545.Ocena inwestycyjna Gminy za 2019 rok.
6.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
17:10a)Programu współpracy Gminy Rogoźno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w realizacji zadań pożytku publicznego na rok 2020
17:12b)szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom z terenu Gminy Rogoźno, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, w tym bezdomnym,
c)przyjęcia Kodeksu etyki radnego Rady Miejskiej w Rogoźnie
17:40d)przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce",
17:47e)ogłoszenia roku 2020 Rokiem ks.prof. Aleksego Klawka,
19:13f)wyrażenia woli złożenia przez Gmine Rogoźno wniosku o dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
19:20g)stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie
19:22h)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1413/13, Rogoźno
19:23i)wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym – fragmentu terenu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek”.
19:27j)przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno
21:11k)wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
21:13l)terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21:19m)zmiany ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
21:26n)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
21:27o)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
21:28p)ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rogoźno i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21:30r)ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy
21:37s)zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Rogoźno do Spółki z o.o. Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Wągrowcu
22:04t)zmian w budżecie Gminy Rogoźno na rok 2019
22:05u)zmian w WPF na lata 2019-2037
22:147.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
22:288.Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
22:359.Interpelacje i zapytania radnych.
23:4010.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
00:1911.Wolne głosy i wnioski.
00:1912.Zakończenie
pokaż cały porządek obrad