Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 listopada 2021

Urząd Gminy w Perzowie
Czas publikacji: 295 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:36:29
Liczba odtworzeń: 343
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:091.Otwarcie sesji.
15:102.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:103.Interpelacje i zapytania.
15:154.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:155.Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
15:176.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Perzów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
15:197.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
15:228.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
15:259.Podjęcie uchwały w sprawie określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.
15:3010.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2021 – 2039.
15:3111.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2021 rok.
15:4112.Wolne głosy i wnioski.
15:4113.Zakończenie XXXII Sesji Rady Gminy Perzów.
pokaż cały porządek obrad