XXX Sesja Rady Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 30 listopada 2021 r. - część 2.

Rada Gminy Nowa Wieś Wielka
Czas publikacji: 207 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:27:28
Liczba odtworzeń: 369
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:091.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
10:122.Wybór sekretarza obrad.
10:213.Ustalenie porządku obrad.
10:234.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 października 2021 r.
10:365.Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
10:366.Wolne wnioski.
11:007.Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 26 października 2021 r.
11:508.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Brzozie i Olimpinie.
11:539.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2021-2028.
12:0110.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2021 r.
13:2811.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
13:3112.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
13:5113.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
13:5314.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka.
14:1615.Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
14:2816.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
14:3317.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.
14:3718.Analiza potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2022.
14:5119.Interpelacje i zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
14:5320.Sprawy różne.
14:5321.Zakończenie obrad.
pokaż cały porządek obrad