Sesja Rady w dniu środa, 1 grudnia 2021

Rada Miejska w Bełchatowie
Czas publikacji: 168 dni 19 godzin temu
Długość nagrania: 02:35:48
Liczba odtworzeń: 479
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XL Nadzwyczajnej Sesji.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 1/
4.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. /DRUK NR 2/
5.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych. /DRUK NR 3/+ autopoprawka
6.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. /DRUK NR 4/
7.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne. /DRUK NR 5/
8.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na trenie Miasta Bełchatowa oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. /DRUK NR 6/
9.Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Bełchatowa. /DRUK NR 7/ + autopoprawka
19:0610.Zamknięcie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad