XLIX Sesja Rady Miejskiej w Ostródzie

Rada Miejska w Ostródzie
Czas publikacji: 52 dni 10 godzin temu
Długość nagrania: 06:03:09
Liczba odtworzeń: 494
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Powołanie Sekretarza obrad.
3.Proponowane zmiany do porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostróda na lata 2021-2030.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Miasta Ostróda na 2021 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta Ostróda.
8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Ostródzie.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Ostróda.
10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie, w trybie bezprzetargowym, kolejnych umów dzierżaw na czas oznaczony do 3 lat, na zawarcie w trybie bezprzetargowym, kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat oraz na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 1 roku.
11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za ustawienie reklam i tablic informacyjnych w roku 2022.
12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego nr 2 w Ostródzie.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących na terenie Gminy Miejskiej Ostróda żłobek lub klub dziecięcy, lub zatrudniających dziennych opiekunów w 2022 r.
14.Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
15.Sprawozdanie Burmistrza z prac pomiędzy sesjami.
16.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej.
17.Wolne wnioski, informacje i zapytania radnych.
18.Zamknięcie XLIX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad