XLII Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 26 listopada 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 262 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 01:01:24
Liczba odtworzeń: 384
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wręczenie podziękowań dla zarządu WKS Prosna.
4.Informacja w sprawie planowanych i zrealizowanych zamierzeń spółki Pfleiderer Wieruszów na rzecz poprawy stanu środowiska i zmniejszenia ilości emitowanych zanieczyszczeń.
5.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021 - 2031,
3)w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Wieruszów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 rok,
4)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
5)w sprawie nadania nazwy "Spacerowa" ulicy położonej w miejscowości Pieczyska,
6)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Teklinowie, oznaczonej nr ewid. 1.161/2 o pow. 0,6988 ha, nr ewid. 1.161/3 o pow. 0,6508 ha, nr ewid. 1.161/4 o pow. 0,2334 ha, nr ewid. 161/5 o pow. 0,8475 ha, nr ewid. 161/6 o pow. 3,9809 ha i nr ewid. 1.161/7 o pow. 1,0484 ha,
7)w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wieruszów na lata 2022-2026,
6.Informacja z analizy oświadczeń majątkowych radnych, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
9.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
10.Wolne wnioski i informacje.
11.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad