XXXII Sesja Rady Gminy Zielonki w dniu 25 listopada 2021 roku

Rada Gminy Zielonki
Czas publikacji: 175 dni 13 godzin temu
Długość nagrania: 03:37:03
Liczba odtworzeń: 317
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Zielonki.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołów: XXX i XXXI sesji.
4.Sprawozdania z prac komisji.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021;
a)autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021.
2)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
a)Autopoprawka do projektu uchwały w spraiwe zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki.
3)zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej poprzez zmianę obwodu szkoły;
4)zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach, poprzez zmianę obwodu szkoły;
5)zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji
6)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zielonki na 2022 rok
7)przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.;
8)zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
9)wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w obrębie Zielonki
10)zmiany uchwały nr XI/92/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw samorządowych
11)ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zielonki;
12)diet dla radnych Gminy Zielonki z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Zielonki i jej organów;
13)zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki.
14)zmiany uchwały Nr XXIV/7/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zielonki na rok 2021
6.Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
8.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad