XVI Sesja Rady w dniu wtorek, 26 listopada 2019

Rada Miejska Gminy Kostrzyn
Czas publikacji: 132 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:04:57
Liczba odtworzeń: 811
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
1)głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (usunięcie pkt 4.2)
2)głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad (dodanie punktu)
2.Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
3.Przyjęcie protokołu z XV Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn
4.Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał
1)w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Kostrzyn z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok
2)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brzeźnie przy ul. Kostrzyńskiej i drodze krajowej nr 92, gm. Kostrzyn
a)Głosowanie nad uwagą nr 1
b)Głosowanie nad uwagą nr 2
c)Głosowanie nad uwagą nr 3
d)Głosowanie nad uwagą nr 4
3)w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/197/2016 z dnia 27 października 2016 roku dotyczącej przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie wykonania kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa układu drogowego w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Średzkiej i Powstańców Wielkopolskich w Kostrzynie (drogi powiatowe w granicach miasta) wraz z tunelem pod torowiskiem linii kolejowej E20 relacji Poznań - Warszawa" w ciągu drogi powiatowej nr 2411P i 2441P
4)w sprawie zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2019 rok
5)w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2019-2027
6)w sprawie uchwalenia aktualizacji „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017-2021”
5.Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym
6.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
7.Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski
8.Zamknięcie sesji
pokaż cały porządek obrad