XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w dniu środa, 24 listopada

Rada Miejska w Tuchowie
Czas publikacji: 372 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:49:57
Liczba odtworzeń: 449
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje radnych.
14:275. Sprawozdanie Burmistrza Tuchowa z działalności w okresie między sesjami.
15:036. Efekty dotychczasowych działań w ochronie powietrza w Gminie Tuchów. Perspektywy i możliwości poprawy.
15:147. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Domu Kultury w Tuchowie.
15:158. Informacja o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2020 r.
16:479. Podejmowanie uchwał:
1)o nieprzyjęciu rezygnacji radnego z funkcji przewodniczącego Rady Miejskiej w Tuchowie,
2)w sprawie programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022,
3)w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą obliczania podatku rolnego za rok 2022 na obszarze Gminy Tuchów,
4)w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Tuchów,
5)w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty,
6)w sprawie wyrażenia zgody dotyczącej umorzenia zaległego czynszu za mieszkanie oraz należności na fundusz remontowy,
7)w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Tuchów,
8)w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Tuchowa,
9)w sprawie rozpatrzenia skargi,
10)w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „SIM Małopolska sp. z o.o.” z siedzibą w Brzesku,
11)w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych szkół, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, prowadzonych na terenie Gminy Tuchów przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych,
12)w sprawie zmian w uchwale nr XXVII/263/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchów na lata 2021 – 2032r,
13)w sprawie zmian w Uchwale nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2020 roku - uchwała budżetowa Gminy Tuchów na 2021 rok,
14)w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/414/2018 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na wspólną realizację zadania inwestycyjnego pn. „Obwodnica Tuchowa”,
15)w sprawie zmiany uchwały nr XXX/288/2021 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
16:4710. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Zapytania i wolne wnioski.
16:5312. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad