Sesja Rady w dniu czwartek, 25 listopada 2021

Rada Miasta Siedlce
Czas publikacji: 173 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 06:55:32
Liczba odtworzeń: 397
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
10:252.Wnioski do porządku obrad.
-wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 2a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności, wdzięczności, szacunku i wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
-wprowadzenie do porządku obrad jako pkt 2b. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2022
-wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022 umieszczonego w pkt 15 porządku obrad.
-wprowadzenie do porządku obrad w pkt 15 projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022.
-wniosek do porządku obrad o wprowadzenie jako pkt 17a. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Siedlce.
11:24a)Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia solidarności, wdzięczności, szacunku i wsparcia dla żołnierzy Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej strzegących granic Rzeczypospolitej Polskiej.
1)wniosek formalny o zamknięcie dyskusji
11:25b)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Siedlce i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu i odstąpienia od jego usunięcia na rok 2022
11:293.Informacja o stanie bezrobocia w mieście.
11:304.Informacja na temat realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
11:405.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowanego dla Miasta Siedlce na lata 2022-2023".
11:416.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/349/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowanych przez Miasto Siedlce ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.
11:437.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku.
11:478.Informacja na temat realizacji zadań oświatowych przez Miasto Siedlce za rok szkolny 2020/2021.
12:069.Informacja nt. stanu zieleni na terenach komunalnych.
12:0610.Informacja w sprawie podmiotów w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna w 2022 roku.
12:0711.Informacja w sprawie wyznaczenia podmiotów, na rzecz których skazani Zakładu Karnego w Siedlcach mogą wykonywać prace społeczne w 2022 roku.
12:1112.Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Siedlce.
12:1213.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony wraz z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Siedlce, położonej w Siedlcach przy ulicy Floriańskiej 15.
12:1314.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w Siedlcach.
12:1415.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2022.
12:3216.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2022.
17.Podjęcie uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce.
16:59a)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Siedlce.
-wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 17 projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Siedlce oraz o udostępnienie kompletu dokumentów dotyczących wypłaty 346.700.000 zł z tytułu dotacji niewykorzystanych i niezwróconych wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych oraz umozreń i odroczeń na rzecz niepublicznego pzredszkola Kraina fantazji oraz komplet dokumentów dot. wypłaty w dniu 27.03.2020r. przez m.Siedlce kwoty 632.506 zł na rzecz niepublicznego pzredszkola Kraina Fantazji
16:5918.Informacje: Wojewody Mazowieckiego, Urzędu Skarbowego w Siedlcach, Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim, Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer, Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta nt. analizy oświadczeń majątkowych.
19.Przyjęcie protokołu XLIII Sesji.
20.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad