XLVI Sesja Rady Miasta Kalisza z dnia 25.11.2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 26 listopada 2021
Długość nagrania: 02:00:02
Liczba odtworzeń: 1168
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad
IIIPrzyjęcie protokołu XLV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.określenia zadań i wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2021 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
2.przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Kaliszu na lata 2022-2024,
3.uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
4.uchwalenia „Programu współpracy Miasta Kalisza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”,
5.zaproszenia do osiedlenia się na terenie Miasta Kalisza rodziny repatriantów,
6.zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia i przyjęcia do realizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza – Aktualizacja”,
7.uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy usługowej – Wrocławska”,
8.zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
9.stwierdzenia nienaruszenia zgłoszonego do uchwalenia miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
10.miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze” w Kaliszu,
11.zmieniającej uchwałę w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Kalisza,
12.zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II, funduszu stypendialnego oraz zasad, warunków i trybu przyznawania stypendiów,
13.ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz,
14.przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
15.zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła,
16.zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
17.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
18.przyjęcia deklaracji Rady Miasta Kalisza „Kalisz bez nienawiści”,
19.ustalenia zasięgu nazwy ulicy - Gen. Józefa Hallera,
20.zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Kaliszu,
21.zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana ... na dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu,
22.potępienia mowy nienawiści i spalenia Statutu Kaliskiego.
VIPrzyjęcie:
-informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021,
-informacji w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
VIIOdpowiedzi na interpelacje.
VIIIInterpelacje.
IXZapytania radnych.
XWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIPunkt obywatelski.
XIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad