XXXII Sesja Rady Miasta Ustroń 25.11.2021

Rada Miasta Ustroń
Czas publikacji: 309 dni 6 godzin temu
Długość nagrania: 02:39:14
Liczba odtworzeń: 637
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:011.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:032. Zgłoszenie i rozpatrzenie sprostowań lub uzupełnień do protokołu z obrad XXXI sesji Rady Miasta.
14:093. Rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
14:094. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych ujętych w budżecie Miasta na 2021 rok.
14:095. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie projektu uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
14:096. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
14:097. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami oraz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
14:098. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
14:099. Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ustroń.
14:1010. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Ustroń, podmiotami prowadzącymi lub zamierzającymi prowadzić na terenie Miasta Ustroń działalność gospodarczą lub społeczną i pozostałymi zainteresowanymi osobami i podmiotami, dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Ustroń.
14:1011. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Ustroń w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury ”Prażakówka” w Ustroniu.
14:1012. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.
14:1013. Wyniki z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta Ustroń oraz z mieszkańcami Miasta Ustroń dotyczących projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców”.
14:1814. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Ustroń.
14:3315.Podjęcie uchwały w sparwie zmian w budżecie miasta na rok 2021
14:3316.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ustroń
14:3417. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na gruncie gminnym (Polska Spółka Gazownictwa).
14:3718. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Ustroń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
14:3919. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie uzdrowiskowej.
15:3320. Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat.
15:3521. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
15:3722. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
15:3923. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec – wyrobisko piaskowców”.
25. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Dolina dopływu potoku Jaszowiec”.
15:4026. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 592133 S ul. Armii Krajowej.
15:4227. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Miasta Ustroń zaliczanych do sektora finansów publicznych.
15:4328. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów określających zasady korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej w Ustroniu.
15:4529. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów do przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.
15:4730. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ustroń.
15:5031. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/415/2021 Rady Miasta Ustroń z dnia 29 czerwca 2021r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury ”Prażakówka” w Ustroniu.
15:5132. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
15:5233. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
16:2134. Sprawy bieżące Miasta.
16:3835. Sprawy bieżące Rady Miasta.
16:3936. Zakończenie obrad sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miasta Ustroń - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje