XXXV Sesja Rady w dniu piątek, 26 listopada 2021

Rada Gminy Mykanów
Czas publikacji: 489 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:33
Liczba odtworzeń: 1034
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informcja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mykanów i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielenia ulg.
9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Samorządu Gminy Mykanów z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2022.
10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Czarny Las przy ul. Częstochowskiej, Wola Hankowska przy ul. Dworskiej i Radostków Kolonia przy ul. Wesołej w gminie Mykanów.
11.Podjęcie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mykanów na lata 2022-2026.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Okupniki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Mykanów.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Mykanów
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34/VI/2015 Rady Gminy Mykanów z dnia 12 lutego 2015r. w sprawie określenia wysokości zryczałtowanych diet dla radnych Rady Gminy Mykanów oraz dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Mykanów
16.Zapytania i wnioski sołtysów.
17.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski.
18.Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Mykanów.
pokaż cały porządek obrad