XLII Sesja Rady w dniu czwartek, 25 listopada 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 26 listopada 2021
Długość nagrania: 02:05:41
Liczba odtworzeń: 859
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:441.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
11:512.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
12:06a)udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w formie wykonania robót drogowych w postaci przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) w latach 2022-2023
12:13b)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
12:26c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
12:31d)ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2022 roku;
12:33e)ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Miasta Piechowice;
12:40f)przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
12:44g)uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na 2022 rok'';
12:47h)wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
12:50i)przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice;
12:55j)zmiany uchwały nr 94/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
12:58k)wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego z jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Jeleniogórskiej, w ramach którego opracowany zostanie ,,Plan Adaptacji do Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej'';
13:03l)zwiększenia składu osobowego Komisji ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego Rady Miasta Piechowice.
13:354.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
13:385.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
13:386.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
13:477.Sprawy różne.
13:478.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad