XXXIX Sesja Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego w dniu 24 listopada 2021 r.

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
Czas publikacji: 61 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 04:37:37
Liczba odtworzeń: 354
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:291.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
09:292.Wystąpienia mieszkańców.
09:363.Interpelacje i zapytania radnych.
10:434.Problematyka ruchu drogowego, koncepcje usprawnienia komunikacji w mieście, ocena dróg i oznakowania oraz stan przygotowania do „Akcji Zima”.
5.Podjęcie uchwał:
11:04a)w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Miastu Wodzisław Śląski lub jej jednostkom organizacyjnym.
11:12b)w sprawie wykazu wydatków w budżecie Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
11:13c)w sprawie powierzenia zadań własnych Miasta Wodzisławia Śląskiego.
11:14d)w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów.
11:16e)w sprawie przyjęcia Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022.
11:16f)w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.
11:20g)w sprawie przyznawania nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej.
11:22h)w sprawie uchylenia uchwały nr XIX/199/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych przyznawanych zawodnikom za wyniki sportowe, uwzględniając znaczenie danego sportu dla miasta Wodzisławia Śląskiego.
11:24i)w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
11:28j)w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
11:30k)do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/137/2019 Rady Miasta Wodzisławia Śląskiego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zasad wypłacania diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
11:31l)w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śląskiego - Mieczysława Kiecy.
11:46m)w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na 2021 rok Nr XXVIII/243/20 z dnia 21 grudnia 2020 roku.
11:55n)w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2021-2033.
11:57o)w sprawie rozpatrzenia skargi osoby fizycznej.
12:00p)w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/368/21 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27.10.2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok oraz zwolnień od tego podatku.
12:406.Przedstawienie wyników Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z przeprowadzonej kontroli realizacji zadania „Wodzisławski Inkubator Przedsiębiorczości” w latach 2017-2020.
12:427.Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego, która odbyła się dnia 27 października 2021 roku.
13:138.Informacje Prezydenta Miasta:
13:13a)o działaniach podjętych między sesjami,
13:13b)o sposobie realizacji interpelacji i zapytań radnych.
13:399.Wolne głosy i wnioski.
13:3910.Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje