Sesja Rady w dniu czwartek, 25 listopada 2021 cz.3

Rada Powiatu w Opatowie
Czas publikacji: 25 listopada 2021
Długość nagrania: 01:06:04
Liczba odtworzeń: 1595
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:071. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
11:072. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
11:083. Przyjęcie porządku obrad.
11:084. Okresowa informacja o pracy Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami.
11:085. Interpelacje i wolne wnioski radnych.
6. Podjęcie uchwał Rady Powiatu:
11:09a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2021– 2026,
11:09b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2021 rok,
11:28c) w sprawie określenia zasad ustalania diet dla radnych,
11:59d) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Staroście Opatowskiemu,
12:05e) w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
12:09f) w sprawie nadania imienia Technikum wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
12:12g) w sprawie nadania imienia Branżowej Szkole I Stopnia wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie,
12:16h) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Opatowskim i Powiatem Lipskim w zakresie powierzenia zadania organizacji powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych obejmujących swoim zakresem obszar powiatu lipskiego i powiatu opatowskiego,
12:19i) o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Zakładu Transportu w Opatowie,
12:24j) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Opatowski, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
12:28k) w sprawie w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie,
12:30l) w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2030” dla Powiatu Opatowskiego,
12:33m) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu opatowskiego na lata 2021 – 2026,
12:34n) w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opatowskiego.
12:387. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12:388. Zakończenie obrad L sesji Rady Powiatu.
pokaż cały porządek obrad