25.11.2021 sesja Rady Powiatu Brzeskiego nr XXXI

Rada Powiatu Brzeskiego
Czas publikacji: 5 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 03:09:36
Liczba odtworzeń: 57
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

10:161.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
10:162.Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
10:173.Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu z posiedzenia w dniu 28.10.2021 r.
10:294.Sprawozdanie Zarządu Powiatu Brzeskiego z jego działalności.
10:385.Wnioski i informacje o interpelacjach i zapytaniach radnych.
11:006.Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego za lata 2019-2020.
7.Podjęcie uchwał:
11:51a)uchwała ws. przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Brzeskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”
11:57b)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
12:00c)uchwała ws. statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu wraz z opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu,
12:03d)uchwała ws. programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r. wraz z opinią Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Brzegu,
12:27e)uchwała zmieniająca uchwałę Nr XXI/187/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu,
12:32f)uchwała ws. przystąpienia Powiatu Brzeskiego – Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie brzeskim (VII)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
12:34g)uchwała ws. wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Brzeskiego,
12:40h)uchwała ws. ustalenia rozkładu pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, w święta i inne dni wolne od pracy na terenie Powiatu Brzeskiego w 2022 roku,
12:46i)uchwała ws. wynagrodzenia starosty
13:09j)uchwała ws. diet radnych,
13:17k)uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2032,
13:18l)uchwała zmieniająca uchwałę ws. uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok 2021.
13:208.Wnioski, informacje i oświadczenia radnych.
13:209.Zamknięcie sesji po wyczerpaniu porządku obrad.
pokaż cały porządek obrad