2021.11.25 - XXXVI sesja Rady Miejskiej - kadencja 2018-2023

Rada Miejska w Krotoszynie
Czas publikacji: 5 dni 12 godzin temu
Długość nagrania: 03:05:30
Liczba odtworzeń: 170
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

10:061.Otwarcie sesji
10:082. Ustalenie porządku obrad
10:093. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
10:114. Interpelacje i zapytania radnych
10:285. Wnioski radnych oraz wnioski i zapytania sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli
10:466. Wystąpienia przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej
10:467. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
10:50a) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Krotoszyn z organizacjami pozarządowymi na rok 2022
10:54b) zmiany uchwały nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
10:58c) przyjęcia „Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2021 – 2023”
11:00d) obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
11:08e) zmiany uchwały nr XXVI/250/2020 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krotoszyn
11:28f) zmian w budżecie na 2021 rok
12:13g) wynagrodzenia Burmistrza Krotoszyna
12:149. Informacja o pracy Burmistrza Krotoszyna w okresie międzysesyjnym
12:1510. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej
13:0911. Wolne głosy
13:0912. Zakończenie obrad
pokaż cały porządek obrad