XXXIV Sesja Rady Gminy Goleszów - 24 listopada 2021 r.

Rada Gminy Goleszów
Czas publikacji: 60 dni 14 godzin temu
Długość nagrania: 01:08:27
Liczba odtworzeń: 235
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:031.Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Goleszów.
15:042. Stwierdzenie prawomocności obrad.
15:193. Zmiany w porządku obrad.
15:194. Informacja dotycząca protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Goleszów.
15:315. Informacje Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
15:386. Informacje z prac komisji w okresie pomiędzy sesjami.
15:397. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Goleszów za rok szkolny 2020/2021.
8. Podjęcie uchwał:
15:411)Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.92.2021)
15:422)Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Goleszów na 2021 rok (projekt nr SA.0006.93.2021)
15:443)Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok (projekt nr SA.0006.94.2021)
15:454)Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok (projekt nr SA.0006.95.2021)
15:485)Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Cieszyńskiemu na realizację powiatowej publicznej komunikacji autobusowej (projekt nr SA.0006.96.2021)
15:516)Uchwała w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr SA.0006.97.2021)
15:547)Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr 91/2011 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Goleszów opłaty od posiadania psów, określenia jej wysokości, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności (projekt nr SA.0006.98.2021)
15:578)Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.60.2021 Rady Gminy Goleszów z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Goleszów w 2021 r. (projekt nr SA.0006.99.2021)
15:599)Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt nr SA.0006.100.2021)
16:0110)Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Goleszów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 2 oraz ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 (projekt nr SA.0006.101.2021)
16:0411)Uchwała w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Goleszów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (projekt nr SA.0006.102.2021)
16:0712)Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 0007.63.2019 Rady Gminy Goleszów z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Goleszów (projekt nr SA.0006.104.2021)
16:0913)Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Goleszów (projekt nr SA.0006.103.2021)
16:109.Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
16:1010.Pytania w sprawach bieżących.
16:1011.Wolne wnioski.
16:1012.Zamknięcie XXXIV sesji Rady Gminy Goleszów.
pokaż cały porządek obrad