XXX Sesja Rady z dnia 23.03.2021 r. - cześć II

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 23 marca 2021
Długość nagrania: 02:06:53
Liczba odtworzeń: 935
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Polkowice dla innych jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polkowice na działce nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego na działce nr 179/33 w obrębie Kaźmierzów w gminie Polkowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy drogi wewnętrznej w Polkowicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie drogi dojazdowej w miejscowości Sucha Górna.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z należnej w 2021 r. opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Polkowice.
14.Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania w najem lub dzierżawę nieruchomości gminnych przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii związanej z COVID-19.
15. Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Polkowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polkowice
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Polkowice ośrodka wsparcia pod nazwą Klub SENIOR+.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności stałych komisji oraz komisji doraźnej Rady Miejskiej w Polkowicach za rok 2020.
19. Sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok 2020.
20. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XIII/141/08 z dnia 15 lutego 2008 r. (z póź.zm) w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Polkowice.
21. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny w roku 2020.
22. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Polkowice w roku 2020.
23. Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Polkowice w roku 2020.
24. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Polkowice za lata 2018-2019.
25. Interpelacje i Zapytania.
26. Sprawy bieżące.
27. Zamknięcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad