XXXV Sesja Rady Gminy Kleszczewo w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Gminy Kleszczewo
Czas publikacji: 5 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 00:45:57
Liczba odtworzeń: 43
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie.
2.Interpelacje radnych
3.Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4.Sprawozdanie z wykonania uchwał podjętych na ostatnich sesjach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na obszarze Gminy Kleszczewo na 2022 rok.
6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Miastu Poznań przez Gminę Oborniki, Gminę Murowana Goślina, Gminę Czerwonak, Gminę Swarzędz, Miasto i Gminę Pobiedziska, Gminę Kleszczewo, Miasto i Gminę Kostrzyn zadania publicznego polegającego na zagospodarowaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu Obornik, Murowanej Gośliny, Czerwonaka, Swarzędza, Pobiedzisk, Kleszczewa, Kostrzyna, którego wykonanie nastąpi w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.
9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 marca 2021r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 2447P
16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet dla radnych.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.
18.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 r.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021r.
20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2021-2041.
21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 pod realizację ścieżki rowerowej
22.Informacja przewodniczących komisji o tematyce posiedzeń.
23.Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
24.Zapytania i wolne wnioski.
25.Zakończenie.
pokaż cały porządek obrad