Sesja Rady w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Powiatu Mikołowskiego
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 00:20:47
Liczba odtworzeń: 26
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na okres od 2021 do 2032 roku - druk nr 210;
2) zmiany budżetu - druk nr 211;
3)zmiany uchwały nr XIV/090/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu - druk nr 212;
4) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – druk nr 213;
5) ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu – druk nr 214;
6) zmiany Uchwały Nr XXVII/175/2021 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2021 – druk nr 215;
7) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2022 – druk nr 216;
8) przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” – druk 217;
9)ustalenia wynagrodzenia Starosty Mikołowskiego - druk nr 218;
4. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
5. Informacje Starosty.
6. Informacje Przewodniczącej Rady.
7. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytanie radnych.
8. Zamknięcie posiedzenia
pokaż cały porządek obrad

Rada Powiatu Mikołowskiego - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje