XXXV Sesja Rady w dniu środa, 24 listopada 2021 cz. 1

Rada Miejska w Korfantowie
Czas publikacji: 309 dni 20 godzin temu
Długość nagrania: 00:16:54
Liczba odtworzeń: 328
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.Wnioski do porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza o pracy międzysesyjnej.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał:
a)w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
b)w sprawie zmian budżetu Gminy Korfantów na 2021 rok;
c)w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok;
d)w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Korfantów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok;
e)w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Borek na lata 2021-2035;
f)w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Miejscowości Włodary na lata 2021-2030;
g)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty;
h)w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców Gminy Korfantów;
i)w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korfantów na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko;
j)w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/238/2020 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Korfantów na zadania służące ochronie powietrza;
k)w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Korfantowa;
l)zmieniająca uchwałę w sprawie zasad na jakich radnym Rady Miejskiej w Korfantowie przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych;
6.Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
7.Wolne wnioski, komunikaty i ogłoszenia.
8.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Korfantowie.
14:469.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad