Rada Miasta Racibórz XXXVII sesja w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Miasta Racibórz
Czas publikacji: 5 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 04:12:01
Liczba odtworzeń: 42
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:251.Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, głosowanie ewentualnych zmian.
15:302.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Miasta Racibórz.
15:353.Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
16:134.Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2021 rok.
16:155.Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
16:176.Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu.
16:237.Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
17:578.Uchwała w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Serce Starego Raciborza”.
17:599.Uchwała w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
18:0210.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/513/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 września 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
18:0511.Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/341/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
18:1412.Uchwała w sprawie ustanowienia Medalu Honorowego Miasta Raciborza oraz zasad jego nadawania.
18:2913.Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Racibórz.
18:3714.Uchwała w sprawie przyjęcia należności i zobowiązań przez Zespół Żłobków w Raciborzu.
18:5115.Informacja o bieżących działaniach Prezydenta Miasta i realizacji uchwał Rady Miasta.
19:2516.Wolne wnioski i informacje.
19:2517.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad