Sesja Rady w dniu poniedziałek, 22 listopada 2021

Rada Miejska w Biskupcu
Czas publikacji: 5 dni 16 godzin temu
Długość nagrania: 01:50:44
Liczba odtworzeń: 50
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej.
4. Sprawozdanie Burmistrza od ostatniej Sesji:
a)jako organu Gminy
b)z wykonania uchwał
c)jako Zgromadzenia Wspólników Spółek z udziałem Gminy
5. Wystąpienia radnych do Sejmiku Samorządowego Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Olsztyńskiego.
6. Interpelacje ( na piśmie) i zapytania radnych.
7. Wystąpienia sołtysów.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, na czas oznaczony 12 miesięcy.
b)zmiany Statutu Gminy Biskupiec.
c)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biskupiec na lata 2021-2034.
d)zmian budżetu i w budżecie Gminy Biskupiec na 2021 rok.
e)określenia stawek podatku od nieruchomości.
f)określenia stawki opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.
g)określenia stawek podatku od środków transportowych.
h)określenia stawek opłaty targowej.
i)obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Biskupiec w 2022 roku.
j)przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych położonych w obrębie Rukławki Rasząg, gmina Biskupiec.
k)ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej sołtysom Gminy Biskupiec.
l)ustalenia wysokości i zasad wypłacania diety zryczałtowanej radnym Rady Miejskiej.
ł)ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza.
9.Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody dotyczące Uchwały Nr XXXIX/234/2021.
10.Informacja Przewodniczącej Rady o oświadczeniach majątkowych.
11. Przedstawienie protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
12. Rozpatrzenie wniosków Komisji Rady Miejskiej.
13. Wolne wnioski, sprawy bieżące.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad