Sesja Rady w dniu środa, 24 listopada 2021

Rada Miejska w Czerwińsku nad Wisłą
Czas publikacji: 5 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 02:03:12
Liczba odtworzeń: 21
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Wystąpienia Zaproszonych Gości.
5.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
6.Informacja n/t projektu uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
7.Informacja n/t projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko – ładowarkę dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
8.Informacja n/t projektu uchwały sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
9.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie opłaty targowej.
10.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
11.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
12.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
13.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
14.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
15.Informacja n/t projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
17.Podjęcie uchwały sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2021.
18.Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania leasingowego na koparko – ładowarkę dla Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą.
19.Podjęcie uchwały sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień dotyczących tego podatku.
20.Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
21.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego.
22.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.
23.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.
24.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
25.Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
26.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
27.Wolne wnioski i informacje.
28.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad