XXXIII Sesja Rady z dnia 25.05.2021 r.

Rada Miejska w Polkowicach
Czas publikacji: 25 maja 2021
Długość nagrania: 01:53:28
Liczba odtworzeń: 884
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy Polkowice na rok 2021.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polkowice.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/351/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/352/21 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na inwestycję początkową.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Polkowice.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 22 grudnia 2020 r. nr XXVII/322/20 w sprawie dopłat do cen za usługi polegające na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania uczniom stypendium i nagród za wyniki w nauce.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów gospodarstwa domowego.
11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Polkowice w roku 2020.
12. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020.
13. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Polkowice z Organizacjami Pozarządowymi.
14. Interpelacje i Zapytania.
15. Sprawy bieżące.
16. Zamknięcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Polkowicach.
pokaż cały porządek obrad