Sesja Rady Miejskiej w Mikołowie w dniu 23.11.2021r.

Rada Miejska Mikołowa
Czas publikacji: 58 dni 11 godzin temu
Długość nagrania: 02:10:20
Liczba odtworzeń: 121
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z sesji nr XLVII/47/2021.
4.Temat wiodący: współpraca z Powiatem Mikołowskim.
5.Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie na 2021 rok,
b)zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2035,
c)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu w 2022 r.,
d)udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień,
e)określenia wysokości stawek od środków transportowych na 2022 rok,
f)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o termiach i miejscu składania deklaracji oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
g)zmiany uchwały nr XXII/219/2020 RM Mikołowa z dnia 7.04.2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów,
h)zmiany uchwały nr XXII/220/2020 RM Mikołowa z dnia 7.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie opadami komunalnymi,
i)przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej,
j)przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022,
k)wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
l)uchylenia uchwały nr XLVII/459/2021 RM Mikołowa w spr. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
m)ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
6.Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7.Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8.Interpelacje i zapytania radnych.
9.Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.
18:1310.Wolne głosy.
pokaż cały porządek obrad