XLI Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 15 listopada 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 562 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 00:31:06
Liczba odtworzeń: 577
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
1)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Wieruszowa,
2)w sprawie utworzenia Klubu Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia statutu,
3)w sprawie utworzenia Zespołu Żłobka i Klubu Malucha w Wieruszowie oraz ustalenia statutu,
4.Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wieruszów w roku szkolnym 2020/2021, w tym o wynikach: egzaminu ośmioklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkoły nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach różnych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych gminy oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Wolne wnioski i informacje.
7.Zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad