XL Sesja Rady Gminy Michałowice z dnia 29 października 2021 r.

Rada Gminy Michałowice
Czas publikacji: 517 dni 17 godzin temu
Długość nagrania: 02:02:48
Liczba odtworzeń: 836
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

15:301.Otwarcie sesji.
15:322. Przyjęcie porządku obrad.
15:333. Zatwierdzenie protokołów z XXXVIII oraz XXXIX Sesji Rady Gminy Michałowice.
15:434. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Michałowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16:025. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej.
16:136. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
16:207. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
17:008. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.
17:199. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Parkingu P&R w Michałowicach.
17:2010. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla jednostki OSP Więcławice.
17:2311. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/108/2019 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
17:2512. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
17:3113. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2021 rok.
17:3114. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowice na lata 2021-2029.
17:4515. Dyskusja wolne wnioski.
16. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad