XXVIII Sesja Rady Gminy Biała Podlaska cz. I

Rada Gminy w Białej Podlaskiej
Czas publikacji: 289 dni 18 godzin temu
Długość nagrania: 00:27:20
Liczba odtworzeń: 393
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
5.Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie między sesjami.
6.Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych.
7.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/218/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Biała Podlaska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zalutyniu
8.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/219/2021 w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała Podlaska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
9.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/220/2021 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów Gminy Biała Podlaska.
10.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/221/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska (Pólko).
11.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/222/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała Podlaska (Roskosz).
12.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/223/2021 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała Podlaska na rok 2021.
13.Podjęcie uchwały Nr XXVIII/224/2021 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
14.Interpelacje i zapytania radnych.
15.Wolne wnioski i informacje.
16.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad

Rada Gminy w Białej Podlaskiej - najnowsze transmisje z obrad

Pokaż wszystkie transmisje