XL Sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie w dniu 27 października 2021 r.

Rada Miejska w Wieruszowie
Czas publikacji: 289 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 01:00:01
Liczba odtworzeń: 328
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie, stwierdzenie prawomocności.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Wręczenie nagród dyrektorom i nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
4.Wreczenie gratulacji z okazji jubileuszu 55-lecia aktywności społecznej i zawodowej Panu Adamowi Musiała.
5.Wręczenie podziękowań Członkom Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wieruszowie w latach 2015-2021.
6.Podjęcie uchwał:
1)w sprawie zmian budżetu Gminy Wieruszów na rok 2021,
2)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieruszów na lata 2021-2031,
3)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym w formie pomocy sąsiedzkiej i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trych ich pobierania
4)w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Wieruszów, udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków,
5)uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobie ich pobierania,
6)w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu na Uchwałę Nr XX/148/2016 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat za parkowanie w tej strefie i sposobu ich pobierania wraz z odpowiedzią na skargę,
7.Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2021 r.
8.Informacja na temat podmiotu wyznaczonego do przyjęcia skazanych na wykonywanie pracy społecznie użytecznej w Gminie Wieruszów w 2022 r.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wieruszowie.
11.Sprawozdanie międzysesyjne Burmistrza Wieruszowa.
12.Wolne wnioski i informacje.
13.zakończenie sesji.
pokaż cały porządek obrad