XIL Sesja Rady w dniu czwartek, 28 października 2021

Rada Miasta Piechowice
Czas publikacji: 2 listopada 2021
Długość nagrania: 03:01:36
Liczba odtworzeń: 889
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

11:201.Otwarcie posiedzenia Rady Miasta Piechowice.
11:242.Zgłaszanie uwag do proponowanego porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał w sprawie:
11:33a)zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021;
11:38b)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice;
11:52c)określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości;
12:34d)obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice służebnościami gruntowymi;
12:38e)postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkńcy, a powstają odpady komunalne;
f)stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
12:51g)przyjęcia przez Gminę Miejską Piechowice do wykonania zadania publicznegoz zakresu właściwości Powiatu Karkonoskiego, polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice;
13:03h)nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Piechowice a Gminą Steinigtwolmsdorf w Niemczech;
13:06i)zmiany uchwały nr 222/XXXIX/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 23 wrzesnia 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Piechowice.
13:314.Informacje z działalności międzysesyjnej Burmistrza Miasta Piechowice.
13:335.Informacje Przewodniczących Komisji o pracach w komisjach.
6.Rozpatrzenie skarg i wniosków skierowanych do Rady Miasta Piechowice.
13:48a)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych;
14:02b)uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach w związku z naruszeniem przepisu Art. 160 kodeksu karnego.
14:157.Sprawy różne.
14:158.Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad