XLI sesja Rady Miejskiej w Strykowie - 28 października 2021 r. o godz. 9.00

Rada Miejska w Strykowie
Czas publikacji: 85 dni 2 godziny temu
Długość nagrania: 02:30:05
Liczba odtworzeń: 330
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

09:071.Otwarcie obrad XLI sesji i stwierdzenie kworum.
09:072. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
09:093. Przyjęcie porządku obrad.
09:104. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
09:175. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r. (XLI_382_2021).
09:196. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (XLI_383_2021).
09:237. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2022 rok (XLI_384_2021).
09:298. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok (XLI_385_2021).
09:339. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/296/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2021-2030 (XLI_386_2021).
09:3710.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (XLI_387_2021)
09:3811. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2021 r.
09:3812. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 3 sierpnia 2021 r.
09:3913. Zatwierdzenie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 9 września 2021 r.
10:0614. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
10:1215. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji RM z działalności w okresie między sesjami.
11:3216. Sprawy różne.
11:3317. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
11:3318. Zamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad