Sesja Rady Gminy Damnica w dniu 28 października 2021

Rada Gminy Damnica
Czas publikacji: 335 dni 15 godzin temu
Długość nagrania: 01:38:05
Liczba odtworzeń: 572
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Sprawy regulaminowe:
11:59a)otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum,
11:59b)przyjęcie i rozpatrzenie wniosków do porządku obrad.
12:182.Informacja z działalności Wójta Gminy Damnica w okresie międzysesyjnym.
12:183.Informacja z realizacji wniosków i interpelacji złożonych w okresie międzysesyjnym.
12:274.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Damnica.
12:355.Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Wykonanie odwodnienia wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1138G w miejscowości Świtały".
12:366.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/345/18 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie emisji obligacji.
12:377.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/111/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Damnica.
12:398.Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2021 rok.
12:409.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/267/2020 Rady Gminy Damnica z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2021 – 2029.
12:4310.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Słupskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1142G odcinek Bobrowniki-Dąbrówka-granica gminy" w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024.
12:4411.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G w miejscowości Stara Dąbrowa".
12:4512.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na organizowanie publicznego transportu zbiorowego w roku 2022.
12:4613.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Słupskiemu na realizację zadania "Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2022-2024".
12:4714.Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Damnica dla publicznych i niepublicznych:szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
12:4815.Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Damnicy oraz nadania jej statutu.
12:4916.Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Damnica z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Damnickiego Bonu dla Malucha.
12:5017.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Damnica.
12:5118.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do lat trzech z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Damnica.
13:3519.Wolne wnioski i informacje.
13:3520.Zakończenie Sesji.
pokaż cały porządek obrad