XLV Sesja Rady w dniu czwartek, 28 października 2021

Rada Miasta Kalisza
Czas publikacji: 28 października 2021
Długość nagrania: 02:30:16
Liczba odtworzeń: 1181
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

IOtwarcie posiedzenia.
IIPropozycje zmian porządku obrad.
IIIPrzyjęcie protokołów XLIII i XLIV Sesji Rady Miasta Kalisza.
IVSprawozdanie Prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym.
VPodjęcie uchwał w sprawie:
1.ustanowienia roku 2022 w Kaliszu Rokiem Marii Konopnickiej,
2.nadania nazw drogom na terenie miasta Kalisza,
3.przyznawania corocznych nagród za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
4.wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej,
5.zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Kalisza,
6.określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
7.zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub posiadających zieloną fasadę,
8.zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
9.zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043,
10.zmieniającej uchwałę Rady Miasta Nr XXXIV/503/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok.
11.rozpatrzenia skargi pana ... na Prezydenta Miasta Kalisza.
12.pokrycia części kosztów gospodarowania odpadów komunalnych z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
13.ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza.
VIOgłoszenie jednolitego tekstu uchwały Nr XVII/302/2019 Rady Miasta Kalisza w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
VIIInformacja o analizie oświadczeń majątkowych radnych za 2020 rok, a także pracowników samorządowych za 2020 rok.
VIIIOdpowiedzi na interpelacje.
IXInterpelacje.
XZapytania radnych.
XIWolne wnioski, oświadczenia i informacje.
XIIPunkt obywatelski.
XIIIZamknięcie obrad.
pokaż cały porządek obrad