Sesja Rady Miejskiej Góry Kalwarii nr LX w dniu 27 października 2021, godz. 14:30

Rada Miejska Góry Kalwarii
Czas publikacji: 88 dni 3 godziny temu
Długość nagrania: 02:37:00
Liczba odtworzeń: 144
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

14:371.Otwarcie LX sesji Rady Miejskiej, stwierdzenie prawomocności obrad.
14:502. Przedstawienie porządku obrad.
15:193. Sprawozdanie burmistrza o działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
15:194. Informacja burmistrza z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2020 r. zastępców burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminnymi osobami prawnymi oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.
15:205. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z przeprowadzonej analizy złożonych przez radnych oświadczeń majątkowych za 2020 r.
15:206. Informacja o stanie oświaty w roku szkolnym 2020/2021.
15:307. Projekt stanowiska w sprawie utworzenia miejsca pamięci poświęconego Powstańcom Warszawskim związanym z gminą Góra Kalwaria.
15:318. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Góra Kalwaria na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
15:329. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie/najem części nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych dzierżawców/najemców.
15:3210. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu w Baniosze".
15:3311. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w Górze Kalwarii przy ul. Pijarskiej 119.
15:3312. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Góra Kalwaria.
15:3413. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na rzecz dotychczasowych najemców.
15:3414. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Góra Kalwaria.
15:3515. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Góra Kalwaria nieruchomości położonej w obrębie Krzaki Czaplinkowskie w gminie Góra Kalwaria, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/9.
15:3616. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czersk.
15:3617. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Czachówek.
15:3718. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Linin, obręb 0025 Linin II.
15:3719. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra Kalwaria.
15:3820. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Góra Kalwaria i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, częstotliwości odbierania odpadów, ograniczenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne przyjmowane przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15:4421. Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez burmistrza uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Góra Kalwaria rejon targowiska.
15:4522. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Cendrowice cz. III.
15:4523. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Solec na obszarze gminy Góra Kalwaria (część II).
15:4624. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Dobiesz - Wola Dobieska - część północna oraz fragmentu wsi Wojciechowice.
15:4625. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Moczydłów - część II.
16:2526. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Góra Kalwaria i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
16:2527. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Góra Kalwaria na lata 2021 – 2028.
16:2628. Projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
16:2929. Projekt uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji w celu opracowania Gminnego Programu Wspierania Osób z Niepełnosprawnościami oraz ich Rodzin.
16:3030. Informacja przewodniczącego rady o zgłoszonych wnioskach w sprawie dokonania poprawek lub uzupełnienia protokołu z LVII uroczystej sesji w dniu 21.09.2021 r. oraz z LVIII sesji w dniu 29.09.2021 r.
16:3031. Sprawy różne:
17:06a)pytania mieszkańców i odpowiedzi,
17:09b)pytania radnych i odpowiedzi,
17:09c)wolne wnioski,
17:10d)informacje.
17:1032.Zamknięcie LX sesji Rady Miejskiej.
pokaż cały porządek obrad