XXXVII sesja Rady Powiatu w Oświęcimiu w dniu 27 października 2021 r. - część II

Rada Powiatu w Oświęcimiu
Czas publikacji: 203 dni 5 godzin temu
Długość nagrania: 02:00:08
Liczba odtworzeń: 456
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

14:18IOtwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
14:19II Ustalenie porządku obrad.
14:19III Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu w Oświęcimiu:
14:191.Nr XXXIV/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r.
14:192.Nr XXXV/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r.
14:39IV Sprawozdanie Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z bieżącej działalności i wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja Starosty Oświęcimskiego o podejmowanych działaniach za okres od 15 czerwca 2021 r. do 15 października 2021 r. wraz z korektą w punkcie IV.
14:40VSport i edukacja - osiągnięcia uczniów szkół powiatowych w dziedzinie nauki i sportu (olimpiady, konkursy przedmiotowe).
14:41VIInformacja o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i zawodowych w roku szkolnym 2020/2021.
14:42VIIWspółpraca Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi. Koncepcje, działania i formy promocyjne w Powiecie Oświęcimskim.
14:42VIIIPrzedstawienie aktualnej diagnozy problemów społecznych w Powiecie Oświęcimskim.
14:43IXInformacja z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2021 wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową.
14:49X Interpelacje i zapytania radnych.
XI Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawach:
14:511.zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2021 rok Nr XXVII/240/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. /po autopoprawce/ – druk 31
14:522.zmiany uchwały Nr XXVII/241/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego /po autopoprawce/ – druk 32
14:543.przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2026” - druk 22
14:564.zmiany uchwały Nr XXXI/269/2021 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podział środków na 2021 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu /po autopoprawce/- druk 24
14:585.zaciągnięcia zobowiązań finansowych na rok 2022 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych - druk 33
14:596.udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnej skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach” - druk 18
15:007.udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przebudowy skrzyżowania DW 780 z DP ul. B. Chrobrego i drogą gminną ul. Leśna w m. Chełmek” - druk 21
15:038.wyrażenia zgoda na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ulicy Kościelnej 6 i 6a - druk 23
15:079.udzielenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kętach bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grojcu - druk 17.
15:0910.ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Oświęcimskiego - druk 2.
15:1111.rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 30
15:1212.rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu - druk 29
15:1513.rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Młodych Demokratów z Krakowa - druk 28
15:2314.rozpatrzenia wniosku Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - druk 27
15:2415.ustalenia wynagrodzenia Starosty Oświęcimskiego - druk 41.
15:25XIISprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2021 roku.
15:25XIIIInformacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za rok 2020.
15:26XIVOdpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16:10XV Wnioski i oświadczenia radnych.
16:11XVI Sprawy bieżące.
16:13XVII Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad