Sesja Rady w dniu środa, 27 października 2021

Rada Powiatu Rzeszowskiego
Czas publikacji: 34 dni 9 godzin temu
Długość nagrania: 00:40:15
Liczba odtworzeń: 124
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:051.Otwarcie sesji.
15:222. Informacje dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej.
15:233. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” w Górnie.
15:244. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/246/21 Rady Powiatu Rzeszowskiego z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych w 2021 roku.
15:255. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sokołów Małopolski w sprawie przekazania zarządzania powiatową drogą publiczną.
15:266. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Rzeszów w sprawie przekazania zarządzania powiatową drogą publiczną.
15:277. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Rzeszowskiego Nr XI/83/19 z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia wykazu przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Rzeszowskiego.
15:288. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego.
15:299. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatu Rzeszowskiego przez biegłego rewidenta.
15:3010. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na zadania inwestycyjne dotyczące poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
15:3111.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadania inwestycyjne w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
15:3212. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2021.
15:3313. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rzeszowskiego.
15:3414. Informacje o analizie oświadczeń majątkowych złożonych przez zobowiązane do tego osoby.
15:3515. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.-
15:3816. Wnioski i oświadczenia radnych, sprawy różne.
15:3917. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15:3918. Zamknięcie sesji.
pokaż cały porządek obrad