Sesja Rady w dniu środa, 20 października 2021

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna
Czas publikacji: 25 października 2021
Długość nagrania: 05:16:16
Liczba odtworzeń: 1330
Jakość nagrania: SD | HD
Wielkość napisów: Aa Aa Aa

Porządek obrad posiedzenia

1.Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.
5. Wystąpienia mieszkańców.
6. Interpelacje, zapytania radnych i wolne wnioski.
7.Przyjęcie wniosku o zwolnienie obecnej Dyrektor GOSiR w Konstancinie-Jeziornie pani Jolanty Urbańskiej oraz o ogłoszenie nowego konkursu na to stanowisko.
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o złożonych przez radnych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
9. Informacja Burmistrza o pracy między sesjami oraz o sytuacji finansowej gminy, w tym realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o pracy między sesjami.
11. Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021.
12. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Konstancin-Jeziorna na lata 2021-2028.
13. Projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
14. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Konstancinie-Jeziornie.
15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 304/VIII/22/2020 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych na pokrycie wpłat na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych według udziału własności należącej do Gminy Konstancin-Jeziorna dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie na rok 2021.
16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Piaseczyńskiego.
18. Projekt uchwały w sprawie nabycia do zasobu nieruchomości Gminy Konstancin-Jeziorna prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Obory w gminie Konstancin-Jeziorna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne numer 4/178, 4/208, 4/209, 4/211, 4/213, 4/214, 4/216, 4/217, 4/219, 4/222, 4/223 z obrębu 0016 Obory.
19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 177/63 z obrębu 00-04 Czarnów w gminie Konstancin-Jeziorna.
21. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 1159/10, 1159/11, 1159/12 z obrębu ewid. 00-01 Bielawa w gminie Konstancin-Jeziorna.
22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 358/VII/22/216 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 7 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Świetlicowej.
23. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 183/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północnego rejon ulic Kołobrzeskiej i Pułaskiego.
24. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wniosków pokontrolnych komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna.
25. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr 407/VIII/31/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 września 2021 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej do Spraw Polityki Senioralnej.
26.Przyjęcie stanowiska w sprawie polityki senioralnej w Gminie Konstancin-Jeziorna
27. Korespondencja.
28. Zamknięcie obrad i ustalenie terminu następnej sesji.
29.wniosek: o zwolnienie obecnej Dyrektor GOSiR w Konstancinie-Jeziornie pani Jolanty Urbańskiej oraz o ogłoszenie nowego konkursu na to stanowisko w pkt 7
30.wniosek: przyjęcie stanowiska w sprawie polityki senioralnej w Gminie Konstancin- Jeziorna w pkt 25
31.wniosek aby w informacji o sytuacji finansowej gminu, w tym realizacji planu dochodó i wydatków budżetowych znalazła się również informacja dotyczaca należności i zobowiązań
32.wniosek o zmiane porządku obrad - uchwała w sprawie wyboru pprzedstawirveili do rady społecznej SPZZOZ w pkt 13, uchwała w sprawie powołania rady społecznej spzzoz w pkt 14
33.wniosek: aby Rada Miejska wybrała 7 przedstawicieli do Rady SPZZOZ
pokaż cały porządek obrad