X sesja Rady Powiatu Legnickiego VI kadencji (2018-2023)

Rada Powiatu Legnickiego
Czas publikacji: 238 dni 21 godzin temu
Długość nagrania: 00:43:40
Liczba odtworzeń: 282
Jakość nagrania: SD | HD

Porządek obrad posiedzenia

15:071.Przedstawienie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołów z IV i IX sesji Rady Powiatu Legnickiego.
15:113.Interpelacje i zapytania.
15:244.Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Legnickiego w okresie od 1 września do 31 października 2019 r.
15:255.Informacja o realizacji zadań oświatowych powiatu legnickiego za rok szkolny 2018/2019.
15:286.Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych za rok 2018.
15:297.Sprawozdanie z realizacji "Programu opieki nad zabytkami powiatu legnickiego na lata 2017-2020" za okres 2017-2018.
15:308.Sprawozdanie z realizacji "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2021" za rok 2018.
15:339.Zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Legnickiego na rok 2020.
15:3310.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Legnickiego na 2019 rok.
15:3411.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Legnickiego.
15:3512.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu legnickiego.
15:3613.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współprwacy powiatu legnickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
15:3714.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek kwotowych opłat za usunięcie pojazdów z drogi oraz ich parkowanie.
15:3715.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
15:3916.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Legnickiego.
15:4017.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Legnica realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego.
15:4218.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Powiatem Polkowickim a Powiatem Legnickim w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii grekokatolickiej w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie dla dzieci zamieszkujących na terenie powiatu legnickiego.
15:4319.odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15:4320.Wnioski i oświadczenia.
15:4521.Sprawy różne.
pokaż cały porządek obrad